Copyright 2024 - MiłośnicyKultury.pl

Członkostwo

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:

- zaakceptuje postanowienia statutu Stowarzyszenia;

- złoży pisemną deklarację;

- otrzyma pozytywną rekomendację dwóch obecnych członków Stowarzyszenia;

- zostanie przyjęta uchwałą Zarządu podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w drodze uchwały na wniosek Zarządu.

Deklaracja o przystąpieniu do Stowarzyszenia Miłośników Kultury.

Możliwość przekazania 1,5 % na nasze działania! 

Przy wypełnianiu PITa podaj nasz KRS: 0000543595

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

f t g m