Copyright 2024 - MiłośnicyKultury.pl

Statut Stowarzyszenia Miłośników Kultury  

I. Postanowienia ogólne

§1

Powołane Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Miłośników Kultury zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2

1.Terenem działania Stowarzyszenie jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działania również poza granicami kraju zgodnie z prawem miejscowym.

3.Siedziba Stowarzyszenia mieści się w PowiecieGolubsko-Dobrzyńskim.

§3

1.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

2.Stowarzyszenie działa w szczególności na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§4

Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

1.Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy.

2.Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków, oraz powoływać biura regionalne i przedstawicielstwa za granicą.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sprzyjających realizacji celów statutowych i rozwojowi Stowarzyszenia, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

II. Cele i sposoby ich realizacji

§7

1.Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie inicjowania, organizowania, wspierania i popularyzowania przedsięwzięć związanych z kulturą, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz prowadzenie działalności dobroczynnej.

2. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na rzecz całego społeczeństwa.

§8 

Cele te realizowane są w szczególności poprzez:

1)organizację festiwali, wystaw, wernisaży, koncertów, konkursów, kursów, wydarzeń edukacyjnych w tym na przykład: warsztatów, seminariów, wykładów, audycji służących przekazywaniu i wymianie wiedzy, a także przekazywaniu i doskonaleniu umiejętności związanych z kulturą;

2)prowadzenie badań nad kulturą, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy i wykonawstwie, oraz działalność wydawniczą z tym związaną;

3)publikacje i działalność wydawniczą - książki, czasopisma, wydawnictwa nutowe, materiały audio i wideo;

4)tworzenie archiwów i kolekcji instrumentów, zbiorów nutowych, zbiorów audio i wideo;

5)dokonywanie nagrań audio i wideo;

6)zakup i renowację instrumentów muzycznych;

7)fundowanie stypendiów;

8)wspieranie instytucji rządowych i pozarządowych w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących działalności artystycznej i kulturalnej.

9)współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;

10)prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

11)pozyskiwanie i gromadzenie środków na działalność statutową Stowarzyszenia;

12)współpracę z różnymi podmiotami i mecenasami kultury na terenie kraju i zagranicy;

13) organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu;

14) przekazywanie darowizn na rzecz innych organizacji, udzielanie wsparcia finansowego, organizacyjnego, materialnego oraz prowadzenie działalności charytatywnej dla osób fizycznych i prawnych;

15) zapłatę składek członkowskich do innych organizacji społecznych;

16) organizację innych działań sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia.

§9

1.Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której to zysk w całości przeznaczony będzie na działalność statutową.

2.Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie w drodze odrębnej uchwały.

3.W obszarze celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną.

4.W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania wymienione w §8.

5.W zakres działalności odpłatnej wchodzą zadania wymienione w §8 pkt 1, 2, 3, 5, 13, 16.

III. Członkowie Stowarzyszenia. Prawa i obowiązki

§10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych;

2) wspierających;

3) honorowych.

§11 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:

1) zaakceptuje postanowienia statutu Stowarzyszenia;

2) złoży pisemną deklarację;

3) otrzyma pozytywną rekomendację dwóch obecnych członków Stowarzyszenia;

4) zostanie przyjęta uchwałą Zarządu podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w drodze uchwały na wniosek Zarządu.

§12 

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów odnośnie do funkcjonowania Stowarzyszenia;

3) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach ogólnych, o ile statut nie stanowi inaczej;

4) pierwszeństwa w korzystaniu z własności Stowarzyszenia i uczestnictwa w imprezach przez nie organizowanych;

5) znaczących ulg w opłatach za wstęp, udział w imprezach, kursach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie.

§13

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz dbałości o jego dobre imię;

2) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu.

4) posiadania i kontaktowania się z władzami Stowarzyszenia przy użyciu przynajmniej jednego środka komunikacji elektronicznej oraz przekazywania Zarządowi aktualnych danych kontaktowych, tj. m.in.: nr telefonu, adresu e-mail oraz (o ile posiada) nazwy profilu na portalu społecznościowym Facebook, pod które Zarząd będzie mógł wysyłać zawiadomienia ws. zebrań zwykłych lub walnych i inne informacje istotne dla działalności Stowarzyszenia.

§14

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§15 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłaszanej na piśmie Zarządowi;

2) wykluczenia przez Zarząd:

a)z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy;

b)z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia. Wniosek o wykluczenie może zostać złożony przez co najmniej 5 członków Stowarzyszenia;

c)ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez okres 12 miesięcy;

d)ze względu na min. trzykrotną nieusprawiedliwioną nieobecność podczas Walnego Zebrania Członków;

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

4) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

5)pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania;

6)śmierci członka Stowarzyszenia.

§16 

W przypadkach określonych w §15 pkt2-5orzeka Zarząd w formie uchwały. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§17 

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 16.

§18

Stowarzyszenie nie ma prawa do:

1)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

2)przekazywania swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

4)zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV. Władze Stowarzyszenia

§19

Władzami Stowarzyszenia są:

1)Walne Zebranie Członków;

2)Zarząd Stowarzyszenia;

3)Komisja Rewizyjna.

§20 

1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. Po upływie kadencji Walne Zebranie może dokonać reelekcji tych samych osób.

2.Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.

§21 

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo dobrania spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dobranych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§22 

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd

1)raz w roku jako sprawozdawcze;

2)co 2 lata jakosprawozdawczo-wyborcze.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd

1)z własnej inicjatywy;

2)na wniosek Komisji Rewizyjnej – przed upływem 28 dni od daty zgłoszenia wniosku;

3)na wniosek co najmniej 7 członków Stowarzyszenia – przed upływem 28 dni od daty zgłoszenia wniosku.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

5.Członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie uważa się za skuteczne doręczone jeśli jego wysyłka nastąpiła w terminie wyprzedzenia i zostało wysłane z użyciem środków komunikacji tradycyjnej lub elektronicznej w formie e-mail, sms lub informacji o wydarzeniu w grupie członkowskiej na portalu społecznościowym Facebook i zostało zwrotnie potwierdzone przez adresata w ciągu 24 godzin.

5a. W przypadku braku zwrotnej odpowiedzi na zawiadomienie w terminie określonym w pkt. 5 nastąpi druga próba doręczenia zawiadomienia w terminie obrad Walnego Zebrania Członków. Brak odpowiedzi na drugą próbę w ciągu 24 godzin uważa się za skutecznie doręczone do adresata.

6.Uchwały Walnego Zebrania, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą ustalić głosowanie tajne.

7.W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 14 dni po terminie pierwszym. W takim przypadku Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

§23 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

1)uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji;

2)podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;

3)wybór Zarządu Stowarzyszenia;

4)wybór Komisji Rewizyjnej;

5)udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

6)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

7)uchwalanie Regulaminu Zarządu i innych regulaminów wewnętrznych;

8)uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;

9)ustalenie wysokości świadczeń na rzecz Stowarzyszenia za wyjątkiem składki członkowskiej;

10)rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków;

11)nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

12)podjęcie uchwały o rozpoczęciu działalności gospodarczej i ustalenie zakresu działalności;

13)podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji krajowych   i międzynarodowych;

14)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

15)podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§24

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między obradami Walnego Zebrania jest Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd składa się z 3 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, Zastępcę oraz Skarbnika.

2.Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.Członkowie Zarządu mają obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu warunku z ust. 2.

4.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

§25 

Do kompetencji Zarządu należą:

1)tworzenie planów konkretnych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia;

2)realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

3)sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia;

4)dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie;

5)podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia;

6)kierowanie działalnością gospodarczą;

7)przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyjęcie członków zwyczajnych i wspierających;

8)skreślanie członków zwyczajnych i wspierających;

9)zwoływanie Walnych Zebrań;

10)składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności;

11)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i kierowanie jego pracami;

12)ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi etc.;

13) ustalenie wysokości składek członkowskich;

14) inne działania nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

15) Członkowie Zarządu komunikują się ze sobą w sposób tradycyjny lub elektroniczny za pomocą poczty e-mail, sms lub na portalu społecznościowym Facebook.

16) Członkowie Zarządu informują się wzajemnie o podejmowanych decyzjach związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia, niezależnie od sposobu reprezentacji ws. majątkowych Stowarzyszenia.

17) Informacje i decyzje przesyłane w sposób elektroniczny pomiędzy Członkami Zarządu wymagają potwierdzenia adresata, brak odpowiedzi w ciągu 24 godzin oznacza tzw. „milczącą zgodę”.

§26

1.Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Skład Komisji Rewizyjnej uzupełniany jest na zasadach przysługujących Zarządowi.

§27

1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

a)przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;

b)wydanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Stowarzyszenia, określenie terminów i sposobów ich usunięcia;

c)składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu;

d)składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu;

e)składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia;

f)występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem, statutem lub istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

V. Majątek Stowarzyszenia

§28

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i papiery wartościowe, które mogą pochodzić z:

1)wpływów ze składek członkowskich;

2)darowizn, spadków, zapisów;

3)dotacji na zadania zlecone Stowarzyszeniu;

4)grantów, subwencji, kontraktów, umów;

5)dochodu od majątku Stowarzyszenia, w tym lokat;

6)dochodu z działalności gospodarczej;

7)przychodu z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia;

8)wpływów z ofiarności publicznej oraz innych wpływów zgodnych z prawem polskim.

§29

Zobowiązania majątkowe i umowy cywilnoprawne zawierane przez Stowarzyszenie wymagają podpisania przez dwóch członków Zarządu działających łącznie.

VI. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§30

1.Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków, w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2.Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§31

W uchwale, o której mowa w §30 ust. 2 Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.

§32

W sprawach nieregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Możliwość przekazania 1,5 % na nasze działania! 

Przy wypełnianiu PITa podaj nasz KRS: 0000543595

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

f t g m