Copyright 2024 - MiłośnicyKultury.pl

Regulamin nadawania odznaczeń

R E G U L A M I N

nadawania odznaczeń, odznak i wyróżnień

Stowarzyszenia Miłośników Kultury

§1

Regulamin nadawania odznaczeń, odznak i wyróżnień Stowarzyszenia Miłośników Kultury w Kowalewie Pomorskim zwane dalej Stowarzyszeniem Miłośników Kultury ustala zasady, tryb przyznawania i nadawania odznaczeń, odznak i wyróżnień Stowarzyszenia Miłośników Kultury.

Celem nadawania odznaczeń i wyróżnień jest uhonorowanie osób fizycznych, organizacji, stowarzyszeń i instytucji wnoszących szczególny wkład i zasługi dla rozwoju i upowszechnienia kultury.

Regulamin obowiązuje na podstawie uchwały Walnego Zabrania Członków nr VII/1/2016 z dnia 11 maja 2016r. Stowarzyszenia Miłośników Kultury, ul. Odrodzenia 7, 87-410 w Kowalewie Pomorskim.

§2

Odznaczeniami Stowarzyszenia są:

 1. Medal lub Statuetka Stowarzyszenia Miłośników Kultury „Za Wybitne Osiągnięcia dla Rozwoju Kultury”
 2. Odznaka trójstopniowa:

            a) Złota Odznaka Stowarzyszenia Miłośników Kultury „Zasłużony dla Rozwoju Kultury”

            b) Srebrna Odznaka Stowarzyszenia Miłośników Kultury „Zasłużony dla Rozwoju Kultury”

            c) Brązowa Odznaka Stowarzyszenia Miłośników Kultury „Zasłużony dla Rozwoju Kultury”

 1. Dyplom Uznania.
 2. List Pochwalny.

§3

 1. Medal lub Statuetka Stowarzyszenia Miłośników Kultury jest odznaczeniem najwyższego rzędu.
 1. Złota Odznaka Stowarzyszenia Miłośników Kultury jest odznaczeniem wyższego rzędu niż Srebrna.
 1. Srebrna Odznaka Stowarzyszenia Miłośników Kultury jest odznaczeniem wyższego rzędu niż Brązowa.
 2. Medal Stowarzyszenia Miłośników Kultury można otrzymać po upływie 3 lat od otrzymania Złotej Odznaki Stowarzyszenia Miłośników Kultury
 1. Złotą Odznakę Stowarzyszenia Miłośników Kultury można otrzymać po upływie 3 lat od nadania Srebrnej Odznaki Stowarzyszenia Miłośników Kultury
 1. Srebrną Odznakę Stowarzyszenia Miłośników Kultury można otrzymać po upływie 2 lat od nadania Brązowej Odznaki Stowarzyszenia Miłośników Kultury.
 2. Odznaczenia przyznaje Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kultury lub Kapituła ds. Odznaczeń Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Stowarzyszenia, innych organizacji i stowarzyszeń o charakterze kulturalnym lub w ogłoszonych przez Zarząd konkursach lub plebiscytach.
 3. Kapitułę ds. odznaczeń może powołać Zarząd w celu nadania odznaczeń.
 4. Kapituła składa się z minimum trzech członków, w tym min. jednego przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Kultury i innych osób udzielających się społecznie w dziedzinie kultury.
 5. Regulamin pracy Kapituły określi Zarząd w drodze uchwały.
 6. Obu odznaczeń (medalu lub statuetki i odznaki) nie można  przyznawać jednocześnie.

§4

 1. Medal lub statuetka Stowarzyszenia Miłośników Kultury może być przyznany za wybitne zasługi w dziedzinie artystycznej, działalności kulturalnej, ochronie narodowego i europejskiego    dziedzictwa kulturowego i historycznego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz prowadzenia działalności dobroczynnej.
 2. Odznaki Stowarzyszenia Miłośników Kultury (złota, srebrna, brązowa) mogą być przyznawane za wyjątkowy wkład w rozwój i upowszechnienie kultury, jej promocję i popularyzację; świadomość i ekspresję kulturalną; angażowanie się w akcje kulturalne, w tym organizowane przez Stowarzyszenie; promowanie i rozsławianie Stowarzyszenia Miłośników Kultury, kształtowanie jego dobrego wizerunku, pomnażanie jego mienia, za wyjątkowy wkład w działania zbieżne z celami Stowarzyszenia Miłośników Kultury.
 3. Dyplom Uznania i List Pochwalny jest wyrazem uznania i podziękowania Stowarzyszenia za przyczynienie się do rozwoju kultury w regionie, a w szczególności do podnoszenia świadomości kulturalnej; kreowania postawy szacunku wobec różnorodności kulturowej; udział w życiu kulturalnym. 

§5

Odznaczenia Stowarzyszenia Miłośników Kultury mogą być przyznawane:

 1. Członkom Stowarzyszenia Miłośników Kultury legitymującym się co najmniej 3 letnim okresem przynależności do Stowarzyszenia i regularnie opłacającym składki członkowskie.
 2. Osobom fizycznym.
 3. Instytucjom i Stowarzyszeniom.
 4. Sponsorom.

§6

Wniosek o przyznanie odznaczeń w formie pisemnej (do pobrania na stronach www smk) należy kierować do Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Kultury lub Kapituły ds. Odznaczeń, o ile została powołana. Wniosek powinien zawierać:

 1. Dane osobowe nominowanego kandydata/ instytucji/ stowarzyszenia/ firmy.
 2. Uzasadnienie nadania odznaczenia.
 3. Dane osobowe zgłaszającego.

§7

 1. Nadane odznaczenia wręcza Prezes Stowarzyszenia Miłośników Kultury lub osoba przez niego upoważniona, podczas uroczystości organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Podmiotom odznaczonym wręcza się odznaczenie i jego legitymację.
 3. Wzory legitymacji stanowią Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.

§8

 1. Dane podmiotów, którym nadano odznaczenia wpisuje się do Rejestru Odznaczonych.
 2. Dokumentację związaną z procesem nadania odznaczenia oraz Rejestr Odznaczonych prowadzi Zarząd.

§9

 1. Zarząd lub Kapituła ds. Odznaczeń Stowarzyszenia może podjąć decyzję o pozbawieniu odznaczenia na wniosek osób i organów wymienionych w & 3 ust. 7, oraz z własnej inicjatywy.
 2. Przed podjęciem decyzji Zarząd / Kapituła może zasięgnąć opinii wnioskodawcy nadania odznaczenia, pozostałych członków Stowarzyszenia.
 3. Odebranie odznaczenia może nastąpić w przypadku:

a) nadanie odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd,

b) odznaczony dopuścił się czynu, w skutek którego stał się niegodny odznaczenia.

 1. O podjęciu decyzji, na mocy której planuje się odebranie odznaczenia, Zarząd/ Kapituła Stowarzyszenia informuje odznaczonego na piśmie, za potwierdzeniem odbioru.
 2. Odznaczonemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o odebraniu odznaczenia w ciągu 14 dni od daty dostarczenia pisma.
 3. Odwołanie rozpatruje  Zarząd/ Kapituła  Stowarzyszenia z ostatecznym głosem Prezesa Stowarzyszenia.  
 4. Postanowienia po rozpatrzeniu odwołania są ostateczne i obowiązujące z dniem podjęcia.

§10

 1. W przypadku pozbawienia odznaczenia Zarząd/ Kapituła wzywa odznaczonego do zwrotu odznaczeń wraz z legitymacją.
 2. Dane odznaczonego znajdujące się w Rejestrze Odznaczonych wykreśla się z rejestru z adnotacją o dacie i przyczynach odebrania odznaczenia.

§11

Nadzór nad przestrzeganiem zasad dotyczących odznaczeń sprawuje w imieniu Zarząd lub Przewodniczący Kapituły ds. Odznaczeń.

§12

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Wzór legitymacji (załączniki nr 1 i 2)

Możliwość przekazania 1,5 % na nasze działania! 

Przy wypełnianiu PITa podaj nasz KRS: 0000543595

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

f t g m