Członkostwo

Opublikowano: środa, 12, sierpień 2015 19:39
Odsłony: 4900

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:

- zaakceptuje postanowienia statutu Stowarzyszenia;

- złoży pisemną deklarację;

- otrzyma pozytywną rekomendację dwóch obecnych członków Stowarzyszenia;

- zostanie przyjęta uchwałą Zarządu podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w drodze uchwały na wniosek Zarządu.

Deklaracja o przystąpieniu do Stowarzyszenia Miłośników Kultury.